Hatályos közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, központi elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
I.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
I.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
I.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

I.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

I.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

I.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

I.10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

I.11. A közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

II.1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
II.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges információk

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
II.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai
II.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei
II.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve
II.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés 2021. III. negyedév
Feltöltve: 2021.10.15

Negyedéves munkaügyi jelentés 2021. III. negyedév
Feltöltve: 2021.10.15

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2021. II. negyedév
Feltöltve: 2021.10.15

Anyagok és szolgáltatások felhasználása 2020
Feltöltve: 2021.07.15

Éves teljesítménystatisztikai jelentés 2020
Feltöltve: 2021.07.15

Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról 2020
Feltöltve: 2021.07.15

Jelentés a fürdők forgalmáról 2020
Feltöltve: 2021.07.15

Munkaerőköltség-felvétel 2020
Feltöltve: 2021.07.15

Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről 2020
Feltöltve: 2021.07.15

Székhely és Telepi adatok 2020
Feltöltve: 2021.07.15

Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről 2020. október
Feltöltve: 2021.04.15

Éves jelentés a beruházások összetételéről 2019
Feltöltve: 2021.04.15

Éves munkaügyi jelentés 2020
Feltöltve: 2021.04.15

Munkaerőköltség-felvétel 2019
Feltöltve: 2020.07.15

Jelentés a fürdők forgalmáról 2019 Élményfürdő
Feltöltve: 2020.07.15

Éves beruházásstatisztikai jelentés 2019
Feltöltve: 2020.04.15

Éves jelentés a beruházás összetételéről 2019.
Feltöltve: 2020.04.15

2018. évi beruházás statisztika
Feltöltve: 2019.06.13

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
Feltöltve: 2018.12.01

Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról
Feltöltve: 2019.01.15

II.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai

Adatvédelmi jelentés 2019
Feltöltve: 2020.01.28

II.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája, valamint az újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapo

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

II.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
II.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, vagy kötelező erővel bíró dokumentum, amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadattal összefüggő költségek saját bevételből való fedezését írja elő

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

III.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

2020. évi üzleti terv
Feltöltve: 2020.05.29

2020. évi számviteli beszámoló
Feltöltve: 2021.07.15

III.2. Alkalmazottak és vezető tisztségviselők létszáma és személyi juttatása
III.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

III.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő szerződések

Szerződések 2021. II. negyedév
Feltöltve: 2021.07.15

Szerződések 2021. I. negyedév
Feltöltve: 2021.04.15

Szerződések 2020. IV. negyedév
Feltöltve: 202.01.15

Szerződések 2020. III. negyedév
Feltöltve: 2020.10.15

Szerződések 2020. II. negyedév
Feltöltve: 2020.07.15

Szerződések 2020. I. negyedév
Feltöltve: 2020.04.15 Módosítva: 2020.05.07

Szerződések 2016/4.
Feltöltve: 2016.10.14

Szerződések 2016/5.
Feltöltve: 2017.01.14

Szerződések 2017/1.
Feltöltve: 2017.04.13

Szerződések 2017/2.
Feltöltve: 2017.07.14

Szerződések 2017/3.
Feltöltve: 2017.10.13

Szerződések 2017/4.
Feltöltve: 2018.01.15

Szerződések 2018/1.
Feltöltve: 2018.04.13

Szerződések 2018/2.
Feltöltve: 2018.07.13

Szerződések 2018/3.
Feltöltve: 2019.01.15

Szerződések 2019/1.
Feltöltve: 2019.04.15

Szerződések 2019/2.
Feltöltve: 2019.07.15

Szerződés 2019/3.
Feltöltve: 2019.10.15

Szerződések 2019/4.
Feltöltve: 2020.01.15

III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

III.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított 5 millió forintot meghaladó kifizetések

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Ilyen közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2009 ÉVI CXXII. TÖRVÉNY SZERINTI KÖZZÉTÉTEL

2009 évi CXXII. törvény szerinti közzététel